2015. február 27. | English | Deutsch

Árverési hirdetmény - Kecskemét, Kecel, Nyárlőrinc

KiírásLeadási határidőElbírálás
2009. július 22.2009. augusztus 27.2009. augusztus 27.

Árverési hirdetmény

 

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1062 Budapest, Andrássy út 73-75.) (továbbiakban: Kiíró) nyilvános árverést hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére. Az árverés lebonyolítója a MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) (a továbbiakban: MÁV Vagyonkezelő Zrt.), a Kiíró képviseletében.

 

Sor

szám

Település

az ingatlan címe

Helyrajzi szám Művelési ág

Terület

(m2)

Árverési biztosíték (Ft) Kikiáltási ár (Ft)
1.

Kecskemét,

Horváth Döme krt. 10.

212/2/A/119 Lakás (volt menetjegyiroda) 104 1.400.000 14.000.000
2. Kecel 057/8 Gyep (legelő) és épület 16862 70.000 700.000
3.

Nyárlőrinc,

Nyárjas megállóhely

080/2 Kivett lakóház udvar és gazdasági épület 5108 70.000 700.000

 

Az árverés során tett ajánlat nettó érték, a kialakult vételárat a mindenkori ÁFA terheli.

 

Az árverésen nyertes vevő – a feltüntetettek szerint – az ingatlan tulajdonjogát szerzi meg. Az ingatlanok vételára kizárólag készpénzzel (átutalással vagy számlára történő banki befizetéssel) egyenlíthető ki a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. Az értékesítést a mindenkori általános forgalmi adó megfizetésének kötelezettsége terheli. A MÁV Zrt. halasztott, vagy részletfizetésre vonatkozó ajánlatot nem fogad el.

Az árverés helye:                  Szeged, Tisza Lajos körút 28-30., II. emelet 231. szoba

Az árverés időpontja:            2009. augusztus hó 27. nap, 1000 óra

A fent megjelölt ingatlanokra árverési ajánlatot tenni külön-külön lehet. Az árverésen bárki részt vehet személyesen, vagy meghatalmazott útján, aki ingatlanszerzési jogában korlátozva nincsen. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az árverésre jelentkezéskor be kell nyújtani.

Az árverésen való részvétel elengedhetetlen feltétele:

·        a fenti táblázatban megjelölt árverési biztosíték megfizetése oly módon, hogy az átutalt összeg az árverésre jelentkezés napját 2 munkanappal megelőzően a MÁV Vagyonkezelő Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10201006-50043509-00000000 számláján jóváírásra kerüljön,

·        a részletes árverési kiírást és ingatlanismertetést is tartalmazó Árverési Tájékoztatónak az árverésen részt vevő általi megvásárlása (Kecskemét 212/2/A/119 hrsz-ú ingatlan esetén 20.000 Ft + ÁFA; többi ingatlan esetében 10.000 Ft + ÁFA). Erre a Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30., II. emelet 231. szobájában van mód az Árverési Tájékoztató árának befizetését, valamint titoktartási nyilatkozat aláírását követően. Felhívjuk a figyelmet, hogy az árverésen csak az a természetes vagy jogi személy vehet részt, aki az Árverési Tájékoztatót megvásárolta, a vásárlást igazoló befizetési bizonylaton, ill. banki terhelési igazoláson vevőként (az erről szóló igazoláson átvevőként) a neve feltüntetésre került.

·       jelentkezés egyéb feltételeit az Árverési Tájékoztató tartalmazza

 

Az árveréssel és az ingatlanok megtekintésével kapcsolatban felvilágosítás kérhető: a 06/1/516-23-37 vagy a 06/62/424-486 telefonszámon, munkanapokon 900 - 1500 óra között.

Jelentkezni lehet: az árverés napján a fent megjelölt helyen az árverés megkezdése előtti 15 percben az árverezni kívánt ingatlanra hivatkozással, az árverési biztosíték átutalásának hitelt érdemlő igazolásának, valamint az Árverési Tájékoztatónak az árverésen részt vevő általi megvásárlását igazoló dokumentum másolatának átadásával.

Az árverés közjegyző jelenlétében kerül lefolytatásra. Az árverezők a kikiáltási árról indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összegét (licitlépcsőt) a hirdetmény tartalmazza. Az ingatlant az árverésen legmagasabb vételárat ajánló veheti meg, akinek ajánlata nem lehet kisebb a kikiáltási árnál. Azonos vételár ajánlat esetén az árverési vevő személyét sorshúzással kell megállapítani.

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. Az árverés megkezdését megelőzően az alábbi dokumentumok másolatának átadása kötelező: az árverési biztosíték átutalását bizonyító banki bizonylat, továbbá személyi igazolvány (útlevél), gazdasági társaság esetében eredeti aláírási címpéldány, társasági szerződés, és 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ill. a folyamatban lévő cégeljárást igazoló cégbírósági dokumentum.

Az adásvételi szerződés tervezete az Árverési Tájékoztató mellékletét képezi, amelyet az árverés nyertese 10 munkanapon belül köteles elsőként aláírni. A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 8 munkanapon belül kell megfizetni. A vételár átutalással, ill. számlára történő banki befizetéssel teljesíthető. Az árverési vevő árverési biztosítéka a vételárba foglalóként beszámít. Amennyiben az árverési vevő a szerződést nem írja alá a fenti határidőben, vagy a teljes vételárat határidőn belül nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot/foglalót elveszti és a második, ill. harmadik legmagasabb ajánlatot tett vevővel jogosult a Kiíró a szerződést megkötni.

A MÁV Vagyonkezelő Zrt. az árverést annak megkezdését megelőzően kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonhatja. Ez esetben az átutalt árverési biztosíték és a megvásárolt Árverési Tájékoztató ellenértéke – az Árverési Tájékoztató visszaszolgáltatása ellenében – a jelentkezőknek hiánytalanul, kamatmentesen visszajár.

Szeged, 2009. július 22.

MÁV Vagyonkezelő Zrt.

Pályázat Eredménye