2015. március 1. | English | Deutsch

Árverési hirdetmény – Nyíregyháza

KiírásLeadási határidőElbírálás
2012. február 27.2012. március 28.2012. március 28.

Árverési hirdetmény

Ingatlan értékesítésére

 

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) (továbbiakban Kiíró) nyilvános árverést hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére. Az árverés lebonyolítója a MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54.-60.) (továbbiakban: MÁV Vagyonkezelő Zrt.) a Kiíró képviseletében.

Sorsz. Település Helyrajzi szám Művelési ág

Terület

/ha,m2/

Árverési biztosíték

(Ft)

Kikiáltási ár

(Ft)

(nettó összeg)

Értékesítés módja)
1. Nyíregyháza, Kinizsi u. 6705/38 Kivett üzemi terület 7221 m2 3.500.000.- 35.200.000.- árverés
2. Nyíregyháza, Kinizsi u. 6705/40 Kivett üzemi terület 1770 m2 360.000.- 3.600.000.- árverés

Az árverés során tett ajánlat nettó érték, a kialakult vételárat a mindenkori ÁFA törvényben előírt ÁFA fizetés terheli.

 

Az árverés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 18. szám I. em. Tanácsterem

Az árverés időpontja: 2012. március hó 28. nap ( szerda ) 1000 óra

Az árverésen nyertes Vevő – a feltüntetettek szerint – az ingatlanok tulajdonjogát szerzi meg. Az ingatlanok vételára kizárólag készpénzzel (átutalással, vagy számlára történő banki befizetéssel) egyenlíthető ki a szerződéskötést követő 8 banki napon belül. Az értékesítést 25 % általános forgalmi adó megfizetésének kötelezettsége terheli. A MÁV Zrt. halasztott, vagy részletfizetésre vonatkozó ajánlatot nem fogad el.

Az árverésen bárki részt vehet személyesen, vagy meghatalmazott útján, aki ingatlanszerzési jogában korlátozva nincs. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az árverésre jelentkezéskor be kell nyújtani. A nyertes árverezőnek a szerződéskötést megelőzően igazolnia kell, hogy rendelkezik a fedezettel.

Az árverésen bárki részt vehet személyesen, vagy meghatalmazott útján, aki ingatlanszerzési jogában korlátozva nincs. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az árverésre jelentkezéskor be kell nyújtani. A nyertes árverezőnek a szerződéskötést megelőzően igazolnia kell, hogy rendelkezik a fedezettel.

 

Az árverésen való részvétel elengedhetetlen feltétele:

·          a fenti táblázatban megjelölt árverési biztosíték megfizetése oly módon, hogy az átutalt összeg az árverés napját 2 munkanappal megelőzően, (2012. március 23. éjfélig) a MÁV Vagyonkezelő Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50043509 számláján jóváírásra kerüljön,

·           a részletes árverési kiírást és ingatlanismertetést is tartalmazó Árverési Tájékoztatónak az árverésen részt vevő általi, 1. sorszámú ingatlan esetében 20.000.-Ft+ÁFA/db, a 2. sorszámú ingatlanok esetében 10.000.-Ft+ÁFA/db összegért történő megvásárlása. Erre a MÁV Vagyonkezelő Zrt. Területi Központ Debrecen (Debrecen, Piac u. 18. I. em.105. iroda) van mód az Árverési Tájékoztató árának befizetését, valamint titoktartási nyilatkozat aláírását követően.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az árverésen csak az a természetes vagy jogi személy vehet részt, aki az Árverési Tájékoztatót megvásárolta, a vásárlást igazoló befizetési bizonylaton, ill. banki terhelési igazoláson vevőként (az erről szóló igazoláson átvevőként) a neve feltüntetésre került.

·           a jelentkezés egyéb feltételeit az Árverési Tájékoztató tartalmazza

Az árverési eljárással, a részvételi lehetőségekről és az ingatlanok megtekintésének lehetőségével kapcsolatban további információ kérhető a 06/1-513-12-42 telefonszámon munkaidőben 9-15 óra között. Részletes árverési kiírásunk a www.mav.hu és a www.mav-vagyonkezelo.hu honlapokon olvasható.

 

Jelentkezés módja: az árverés helyén, és az árverés napján 900 - 945 -ig, az árverezni kívánt ingatlanokra hivatkozással, az árverési biztosíték átutalásának hitelt érdemlő igazolásának, valamint az Árverési Tájékoztatónak az árverésen részt vevő általi, a táblázatban szereplő összegért történő megvásárlását igazoló dokumentum másolatának átadásával.

Az árverés közjegyző jelenlétében kerül lefolytatásra. Az árverezők a kikiáltási árról indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összegét (licitlépcsőt) az Árverési Tájékoztató tartalmazza. Az ingatlant az árverésen legmagasabb vételárat ajánló veheti meg, akinek ajánlata nem lehet kisebb a kikiáltási árnál. Azonos vételár ajánlat esetén az árverési vevő személyét sorshúzással kell megállapítani.

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. Az árverés megkezdését megelőzően az alábbi dokumentumok másolatának átadása kötelező: az árverési biztosíték átutalását bizonyító banki bizonylat, továbbá személyi igazolvány (útlevél), gazdasági társaság esetében eredeti aláírási címpéldány, társasági szerződés, és 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a folyamatban lévő cégeljárást igazoló cégbírósági dokumentum.

Az adásvételi szerződés tervezete az Árverési Tájékoztató mellékletét képezi, amelyet az árverés nyertese az árverés napján/ azt követően 10 munkanapon belül köteles elsőként aláírni. A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 8 banki napon belül kell megfizetni. A vételár átutalással, ill. számlára történő banki befizetéssel teljesíthető.

Az árverési vevő árverési biztosítéka a vételárba foglalóként beszámít. Amennyiben az árverési vevő a szerződést nem írja alá a fenti határidőben, vagy a teljes vételárat határidőn belül nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot/foglalót elveszti és a második, ill. harmadik legmagasabb ajánlatot tett vevővel jogosult a kiíró a szerződést megkötni.

A MÁV Vagyonkezelő Zrt. az árverési hirdetményt indoklás és költségtérítés (kivételt képez a megvásárolt dokumentum árának kamatnélküli visszafizetése) nélkül visszavonhatja. A MÁV Vagyonkezelő Zrt. az árverési hirdetményt és az Árverési Kiírást kiegészítheti, illetve módosíthatja, visszavonhatja az árverés megkezdéséig.

Debrecen, 2012. február 27.

                                                                                                                                                           MÁV Vagyonkezelő Zrt.

                                                                                                                                                            Területi Központ

                                                                                                                                                            4024 Debrecen, Piac u. 18.

Pályázat Eredménye